logo
Kompletní dodávky a provozování kotelen
výkon 200 - 10 000 kW
obchodní kancelář:
tel./fax:
E-mail:
WWW:
Neklanova 10, 128 00 Praha 2
224 922 419, 224 920 907
info@teza-praha.cz
www.teza-praha.cz

Info o firmě
základní informace
referenční zakázky

>>

Hlavní obory činnosti

01 Projekty
02 Demontáže
03 Stavební úpravy
04 Strojní zařízení
05 Nátěry a isolace
06 EMI + MaR + osvětlení
07 VZT
08 Palivové hospodářství
09 Zkoušky a revize
10 VSČ pro PS vč. zisku
11
12 Kompletace
13 Servis
14 Provozování

>>

Dodavatelská filosofie firmy
optimalizace dodávek
ekologické a ekonomické teplo
přínosy z dodávek
způsob a rozsah provozování
způsob financování

>>

back
 

Optimalizace dodávek:

- požadavky zákazníka
- podmínky objektu vytápěného
- dodržení kvality
- dodržení technické úrovně
- pořizovací cena
- provozní náklady
- ekologické - hygienické podmínky
- dodržení norem vyhlášek
- systémovost řešení

Ekologické a ekonomické teplo

Ekonomika a ekologie zdrojů tepla a energie jsou jedním z nejzávažnějších problémů konce tohoto a počátku příštího tisíciletí. Řada význačných odborníků a týmů významných firem oblasti energetiky se zabývá možnostmi získávání levného tepla a energie z "netradičních" či "obnovitelných" zdrojů s velmi dobrými výsledky, avšak ekonomická návratnost těchto projektů je zpravidla o málo kratší než životnost jimi "rešených zdrojů. V jejich stínu však téměř zůstávají ležet ladem systémy, které sice používají k výrobě tepla klasická fosilní paliva, avšak pouze s 50 % jejich spotřeby a 25 % emisního zatížení okolí, proti dosud běžně používaným systémům, při ekonomické návratnosti několika let - tedy zlomku životnosti. Firma "TEZA .- tepelná ekologická zařízení" byla založena v roce 1991. Předmětem činnosti jsou především kompletní dodávky plynových teplovodních a parních kotelen a topných systémů, a kombinovaných zdrojů tepla a elektrické energie s využitím kogeneračních jednotek s motorovými a turbínovými pohony "na klíč", se zaměřením na technickou úroveň a kvalitu .dodávek, minimalizaci provozních nákladů, a maximální možnou ochranu životního prostředí, tedy především ovzduší. Název "TEZA" je chráněn ochrannou známkou.
Právě pojmy minimální provozní náklady a minimální emisní zatížení okolí se v době založení firmy projevily jako nadčasové, a tento stav trvá díky zákonu o "ochraně" ovzduší (který po novele umožňuje velmi málo omezené znečišťování ovzduší), zákonu o zadávání veřejných zakázek a stávajícím cenám paliv a energie dodnes. "Systémy kvality" velké části projektových kanceláří jsou tak bez jakýchkoliv zábran založeny na filozofů "co bylo dobré 30 let je dobré dodnes", a nové zdroje tepla jsou projektovány s konstantní výstupní teplotou 90 °C, neúplnou regulací dodávek tepla podle venkovní teploty, zdroji tepla s obsahem škodlivin ve spalinách těsně pod přípustnými limity znečišťování, i přes naprosto vyčerpávající informace o moderních systémech, které jim jsou systematicky poskytovány Společností pro techniku prostředí a všemi významnými výrobci v oboru. Velká část zákazníků - především správců veřejných majetků - tak získává sice nové zdroje tepla, ale bez výrazných úspor provozních nákladů, navíc s morální životností závislou na zpřísňování zákonů o ochraně ovzduší a s nebezpečím obnovení vyšších poplatků za znečišťování ovzduší.
Podle nedávného vyjádření komisařky Evropské unie pro ochranu životního prostředí je v České republice v současné době věnována velmi nízká péče ochraně ovzduší, a radikální změnu tohoto stavu si v brzké době vyžádá případný zájem České republiky o vstup do Evropské unie, v každém případě však její sousedé. Předpokládaný nárůst cen paliva energií navíc donutí uživatele zdrojů tepla vážně se zabývat jejich provozními'náklady - především spotřebou paliva.
Firma TEZA nabízí již od počátku své existence dodávky zdrojů tepla a energie převážně klasické koncepce, avšak výhradně s uplatněním všech dostupných opatření ke snížení spotřeby paliva a ostatních provozních nákladů, a s použitím zdrojů tepla s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách, za stejné ceny jako u výše popsaných neperspektivních provedení.

U firemních aplikací je běžně dosahováno parametrů uvedených v záhlaví - to je až 50 % spotřeby paliva a 25% povoleného emisního zatížení okolí důsledným uplatňováním

u teplovodních systémů

 • nízkoteplotních zdrojů tepla s klouzavou teplo tou topné vody s ekvitermní závislostí až ke
  40°C,
 • kondenzačních zdrojů tepla (pokud využití umožňuje vlastní topný systém), nebo jejich kombinace s nízkoteplotními,
 • zdrojů tepla s konstrukční maximální účinností oblasti 25 až 35 % rozpětí výkonu (v ČR jsou kotle v tomto režimu provozovány po 85 % topného období),
 • vícetahových zdrojů tepla s nízkou komínovou ztrátou (teplotou spalin do 120°C),
 • zdrojů tepla s maximálním obsahem škodlivin ve spalinách do 50 % povolených limitů,
 • důslednou ekvitermní regulací výroby a dodávek tepla do jednotlivých topných.větví odděleně podle klimatického ovlivnění příslušných fasád a časového využití vytápěných prostor,
 • použitím kvalitních inteligentních regulačních systémů výrobců zdrojů tepla, procesně navazujících na vnitřní fyzickou konstrukci těchto zdrojů,

u parních systémů

 • nepředimenzovaných zdrojů odpovídajících parametry skutečné spotřebě a systému rozvodů a jejich provoznímu režimu,
 • kvalitní jednoduchou regulací chodu a výkonu hořáků,
 • aplikací systémů s občasnou obsluhou,

u kogenerací

 • dimenzováním zdroje podle krytého trvalého odběru tepla (elektřina je úsporou zákazníka),
 • doplněním systému o "špičkovací" kotel, který kryje občasnou vyšší spotřebu tepla,

všech systémů obecně

 • řešením každé dodávky jako kompletního systému se správnou technickou návazností jednotlivých provozních souborů - proto "na klíč". Zákazník firmy TEZA tak získá nový zdroj tepla (případně tepla a elektrické energie) s dlouhou fyzickou i morální životností a nízký mi provozními náklady.

Firma TEZA provádí pro své‚ zákazníky dále kompletní servis včetně odborných prohlídek a revizí, provozování kotelen s plnou hmotnou odpovědností (včetně servisu) a schvalování kotelen k trvalému provozu u ČIŽP.
V případě provozování následujícím po vlastní dodávce ručí firma za dosažení projektovaných úspor provozních nákladů. Dálkové nepřetržité sledování chodu zdroje tepla umožňuje odstranění poruch a výpadků dříve, než tyto negativně ovlivní tepelnou pohodu objektu - přitom s vyloučením poruch vlivem běžně používané informační techniky (PC). Měsíční cena kompletního provozu (obsluha + servis + prohlídky a revize) odpovídá nákladům na jednoho pracovníka trvalé obsluhy.
Solidním zákazníkům, kteří nemají jednorázově k dispozici finanční prostředky na krytí pořizovacích nákladů zajistí firma TEZA financování bud' leasingem, nebo následným prodejem tepla za cenu na úrovni cen tepla z centrálních zdrojů, ve které jsou zahrnuty splátky, úroky, palivo a provoz, který je v takovém případě nutnou následnou podmínkou dodávky po dobu splátek. Každá zakázka firmy TEZA je smluvně ošetřena tak, aby vytvářela vzájemně výhodný partnerský obchodní vztah se všemi zárukami na obou stranách.

KAREL BENDL
majitel firmy

 

Přínosy z dodávek kotelen firmy TEZA:

1. Dodržení zákona o ochraně ovzduší:

 • použitím kotlů a hořáků s nízkým obsahem škodlivin ve splodinách spalování do 50 % povolených limitů, pravidelným servisem hořáků a čištěním kotlů
 • snížením spotřeby paliva až o 50% je dosahováno emisní zatížení až pouhých 25% povolených limitů

2. Zvýšení spolehlivosti zdroje tepla:

 • kvalitní náhradou opotřebeného zařízení hořáky a kotly s dlouhou životností
 • pravidelnou obsluhou, servisem, odbornými prohlídkami a revizemi
 • dálkovým sledováním chodu kotelny a hlášením případných poruch obsluze (porucha je odstraněna dříve než zákazník pocítí úbytek tepla)

3. Účinná regulace skutečné spotřeby tepla všech prostor:

 • oddělenou ekvitermní regulací jednotlivých topných větví podle fasád
 • dálkovým sledováním dodávek tepla do jednotlivých větví a přestavením topných křivek při náhlých změnách venkovních teplot

4. Snížení provozních nákladů:

 • odstraněním manipulace s pevnými nebo kapalnými palivy a častějším čistěním kotlů a kouřovodů
 • snížením spotřeby paliva použitím hořáků a kotlů s vysokou účinností
 • použitím vícetahových kotlů s minimální komínovou ztrátou
 • použitím kvalitních tepelných izolací
 • kvalitní regulací dodávek tepla v oddělených časových režimech pro jednotlivé topné větve, nebo přímo prostory
 • dálkovou obsluhou
 

Způsob a rozsah provozování zdrojů tepla

cars

Základním cílem firmy TEZA při provozování zdrojů tepla je zajištění odborně řízeného a pro zákazníka ekonomicky výhodného provozu s dlouhou fyzickou i morální životností a minimálním znečištěním ovzduší, při převzetí plné hmotné zodpovědnosti za zdroj tepla. Tohoto cíle firma TEZA dosahuje:

 1. obsluhou zdroje tepla na podkladě provozních předpisů a technických a dodacích podmínek výrobců zařízení při znalosti jejich konstrukce a konstrukčních návazností na systém měření a regulace dodávek tepla.


 2. vstupních opatření na zdrojích tepla:
  • důkladnou prohlídkou,
  • kontrolou dokumentace,
  • odstraněním všech závad a nedostatků,
  • instalací komunikačního modemu - hlásí celkový výpadek i dílčí poruchy zdroje tepla provoznímu technikovi do 1 minuty po vzniku bez ohledu na denní či noční dobu, - zabránění přístupu dalším osobám ke zdroji tepla,
  • převáděním zdroje tepla na režim podle momentálních klimatických podmínek.

 3. Prováděním servisu a oprav hlavních zařízení výlučně specialisty výrobců podle dispozic provozních techniků.


 4. Osobním sledováním provozních stavů zdrojů tepla provozními techniky během občasné obsluhy (vyloučení chybových hlášení a stavů vlivem techniky a programů dálkových přenosů dat a potřeby jejich zálohování).

 5. Systematickým provozováním zdrojů tepla v plném rozsahu podle firemního systému.


 6. Důsledným dodržováním všech platných norem a vyhlášek pro zdroje tepla, a vyhrazená technická zařízení plynová a elektrická.
 7. Odstraňováním poruch a výpadků zdroje tepla podle momentálních klimatických podmínek a skutečných potřeb zákazníka nepřetržitě tak, že není negativně ovlivněna tepelná pohoda objektu - to je v případě potřeby do 1 hodiny po vzniku bez ohledu na dení či noční dobu.


 8. Účelnou kumulací jednotlivých položek provozování zdrojů tepla pro více zákazníků tak, že cena úplného provozu (obsluha, servis a opravy, odborné prohlídky a revize, zastupování ve vztahu k dodavateli paliva, materiál pro obsluhu opravy a servis, vedení dokumentace, a okamžité odstraňování poruch a výpadků zdroje tepla) zůstává na úrovni mzdových nákladů jednoho pracovníka trvalé obsluhy.

Financování dodávek:

Financování dodávky je možno zajistit způsoby:

 1. Přímé platby v průběhu dodávky podle platebního kalendáře - platby vázané na fyzické a časové plnění jednotlivých etap zhotovitelem (PS 01 až 11).

 2. Financování dodávky kapitálovou společností z oblasti energetiky za podmínek:
  a) ponechání zdrojů tepla v majetku a provozování financující organizace po dobu splácení,
  b) nákup tepla od financující organizace po dobu splácení za sazbu do 250,- Kč/GJ,
  c) splácení finanční služby podle délky úvěru 8 až 15 let
  d) poskytnutí záruk financující organizaci,
  e) předání splacených zdrojů tepla uživateli ve stavu po GO.

 3. Financování dodávky formou půjčky s navýšením 7,8 % za podmínek:
  a) předložení podnikatelského záměru,
  b) složení akontace ve výši 29 % z půjčované částky,
  c) provozování zdroje tepla smluvní firmou věřitele,
  d) předání splacených zdrojů tepla uživateli ve stavu po GO.

 4. Financování dodávky leasingem za podmínek:
  a) dle bodu 2.,
  b) nákup tepla od provozní organizace po dobu splácení za sazbu 250,- Kč/GJ,
  c) splácení finanční služby,
  d), e) dle bodu 2..

 5. Financování metodou EPC.

 6. Financování přímým úvěrem dle podmínek banky.